Regulamin serwisu i sprzedaży

Wstęp

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 prawa telekomunikacyjnego.
 2. Podmiotem prowadzącym serwis www.nil.eco jest Natural Innovations Lab sp. z o.o. 
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z witryny www.nil.eco, w tym warunki usługi subskrypcji newslettera oraz skorzystania z formularza kontaktowego. 
 4. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika witryny www.nil.eco 
 5. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z witryny www.nil.eco oraz świadczonych na niej usług.

2. Definicje

 1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO.
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.nil.eco.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 5. Prawo telekomunikacyjne –  ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).
 6. Serwis – witryna internetowa pod adresem www.nil.eco, której operatorem jest Natural Innovations Lab sp. z o.o. 
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).).
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)
 9. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna albo osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu.
 10. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
 11. Klient lub zamiennie Kupujący – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych.
 12. Sprzedawca/Operator Serwisu/NIL – Natural Innovations Lab sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Chrzanowskiego 14/241, 04-392 Warszawa, KRS: 0000867221, NIP: 9462701428, REGON: 387398847.  
 13. Szkolenie – usługa nabywana przez Użytkowników Serwisu i oferowana na stronie www.nil.eco/szkolenia. Szkolenia odbywają się w trybie online.

Dział 1
Regulamin serwisu

3. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla pełnoletnich Użytkowników sieci Internet.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz wiąże się ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu warunku, o którym mowa w ust. 1.

4. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  1. podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych;
  2. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie;
  3. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Natural Innovations Lab sp. z o.o.. oraz jej Partnerów, jej pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich;
  4. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  5. ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu Serwisu, używanie lub umieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

5. Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Dla Korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies, tj. informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie oraz innym urządzeniu mobilnym Użytkownika.) Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie i aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

6. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Natural Innovations Lab sp. z o.o. świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
  • formularz kontaktowy
  • bezpłatna subskrypcja newslettera.

7. Usługa formularza kontaktowego oraz Newsletter

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego w Serwisie pozwala Użytkownikowi wprowadzić następujące dane: imię, adres e-mail, numer telefonu oraz treści wiadomości. Wprowadzone dane wraz z treścią wiadomości trafiają bezpośrednio do operatora serwisu, tj. do Natural Innovations Lab sp. z o.o. na podstawie zaakceptowanej uprzednio polityki prywatności, zgody na otrzymywanie materiałów stanowiących element marketingu bezpośredniego za pomocą automatycznych systemów wywołujących i teleinformatycznych urządzeń końcowych oraz wybrania opcji “wyślij”.  
 2. W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik może zapisać się do bezpłatnego Newslettera. Zapisanie się do bezpłatnego Newslettera wymaga podania swojego adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów stanowiących element marketingu bezpośredniego za pomocą automatycznych systemów wywołujących i teleinformatycznych urządzeń końcowych.
 3. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest na każdym etapie korzystania z usługi. Zgłoszenia dotyczące rezygnacji z Newslettera należy kierować na adres mailowy: contact@nil.eco

8. Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych, podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, Natural Innovations Lab sp. z o.o. pełni funkcję Administratora. Danymi takimi mogą być dane zawarte przy skorzystaniu z usług opisanych w § 7. .
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. 
 4. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://nil.eco/pl/polityka-prywatnosci/

9. Kontakt i Reklamacje

 1. Natural Innovations Lab sp. z o.o. dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Serwisu. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Serwisu na adres: contact@nil.eco lub skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://www.nil.eco/pl/kontakt/.
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika.
 3. Natural Innovations Lab sp. z o.o.. może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Natural Innovations Lab sp. z o.o. udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.
 5. Wszelkie reklamacje wykraczające poza zakres funkcjonowania Serwisu należy kierować bezpośrednio do Partnerów. 

10. Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu ze względu na jej modernizację.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności witryny spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Natural Innovations Lab sp. z o.o..

Dział 2
Regulamin sprzedaży

11. Rezerwacja i zakup Szkolenia

 1. Usługa rezerwacji miejsca na Szkolenia realizowana jest w oparciu o treść niniejszego Regulaminu oraz informacjach o cenie, datach Szkoleń oraz ich warunkach, aktualizowanych na bieżąco na stronie www.nil.eco.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na rezerwację miejsca na wybrane przez siebie Szkolenie.
 3. Aby zarezerwować miejsce na dane Szkolenie, Kupujący wybiera opcję „Zapisz się”, a następnie wypełnia elektroniczny formularz rejestracji. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza rejestracji, system teleinformatyczny Serwisu wyświetli komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracji, Kupujący zostanie poproszony o podanie:
  • adresu poczty elektronicznej;
  • imienia i nazwiska;
  • adresu z numerem domu i kodem pocztowym. 
 5. Kupujący może również wprowadzić w Serwisie nazwę firmy i jej NIP, rezerwując miejsce na Szkolenie w ramach działalności gospodarczej (jdg, spółki etc.). Kupujący akceptuje, że wówczas traci status Konsumenta w rozumieniu ustawy o ochronie praw konsumentów i rezygnuje z uprawnień, o których mowa w § 14 Regulaminu.
 6. Po prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia i ponownym wyborze opcji „Zapisz się”, Natural Innovations Lab przekaże na adres mailowy Kupującego podsumowanie zamówienia oraz link do płatności w serwisie www.stripe.com.
 7. Do zawarcia umowy na odległość, której przedmiotem jest udział w wybranym Szkoleniu, dochodzi najpóźniej w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, w momencie zapłaty przez Kupującego ceny za dane Szkolenie za pośrednictwem formularza udostępnionego w trybie opisanym w ust. 6. Po upływie tego terminu rezerwacja na wybrane Szkolenie wygasa, a umowa na udział w Szkoleniu nie zostaje zawarta.
 8. Operatorem transakcji płatniczych jest Stripe Inc., adres: 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, USA.
 9. Natural Innovations Lab zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości rezerwacji miejsc na dane Szkolenie, jeśli do daty jego przeprowadzenia pozostało mniej niż trzy dni. Nieopłacenie zamówienia przed tym terminem – niezależnie od terminu wskazanego w ust. 8 – może spowodować brak możliwość wzięcia udziału w Szkoleniu.  
 10. Po pomyślnym zrealizowaniu transakcji, w terminie 24 godzin od daty zaksięgowania środków na koncie Natural Innovations Lab, Kupujący otrzyma mailowe potwierdzenie zawarcia umowy na udział w Szkoleniu.

12. Reklamacje rejestracji oraz zakupu usługi Szkolenia

 1. Kupujący ma prawo zgłosić reklamację dotyczące procesu rezerwacji miejsca na Szkolenia lub sposobu zawarcia umowy na usługę Szkoleniową. W tym celu Natural Innovations Lab zachęca do opisywania problemów związanych z procedurą rejestracji lub opłacania zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenie@nil.eco.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu, który Kupujący zgłasza, jego imię i nazwisko lub imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Kupującego reklamację, numer zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Kupującym (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji).
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
 4. Natural Innovations Lab dołoży wszelkich starań, aby reklamacje dotyczące procesu składania zamówienia lub związane z finalizacją transakcji rozpatrywać przed datą Szkolenia, którego reklamacja dotyczy. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje dotyczące nieopłaconego procesu rezerwacji, które Kupujący zgłosi po upływie jednego roku od daty Szkolenia objętego zgłoszeniem.

13. Rozwiązanie umowy

 1. Do zawarcia umowy na odległość na udział w wybranym Szkoleniu dochodzi w momencie zapłaty przez Kupującego ceny za dane Szkolenie za pośrednictwem formularza udostępnionego w trybie opisanym w § 11 ust. 7. 
 2. Natural Innovations Lab dopuszcza możliwość zmiany terminu Szkolenia lub jego całkowite odwołanie najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą realizacji usługi. W przypadku odwołania Szkolenia, Kupujący otrzyma zwrot w wysokości 100% wartości usługi przelewem na konto, z którego została pobrana opłata za szkolenie. W przypadku zmiany terminu Szkolenia, Kupujący może zażądać zwrotu 100% wartości usługi lub wyrazić zgodę na wzięcie udziału w Szkoleniu w terminie zaproponowanym przez Natural Innovations Lab.
 3. Kupujący, nieposiadający statusu Konsumenta, nie może odstąpić od Umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w § 11 ust. 10.
 4. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Użytkowników posiadających status Konsumenta uregulowano w § 14. 

14. Przepisy dotyczące Konsumentów

 1. Poniższe postanowienia mają zastosowanie jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do umów zawartych pomiędzy Natural Innovations Lab i Konsumentem, zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Konsument dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia opłacenia Szkolenia.
 4. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w wypadku świadczenia usług rozpoczętego Szkolenia, za zgodą konsumenta, przed upływem czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 14. Za datę rozpoczęcia świadczenia rozumie się datę wybranego i opłaconego Szkolenia. Wzięcie udział w Szkoleniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, oznacza więc zgodę na rozpoczęcie świadczenia opłaconej usługi oraz pozbawia Konsumenta prawa do późniejszego odstąpienia od umowy. 
 5. Przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 2-4, Konsument może odstąpić od Umowy, składając Natural Innovations Lab oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy szkolenie@nil.eco. Konsument może także odstąpić od Umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Natural Innovations Lab niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia, przesyła na adres Konsumenta mailowe potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Natural Innovations Lab, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w przypadku stwierdzenia skutecznego odstąpienia, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje w tej samej formie, w której opłacono usługę Szkolenia, chyba że Konsument wybrał inny sposób zwrotu, a ten nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez Natural Innovations Lab.

15. Udział w Szkoleniu

 1. Serwis zawiera materiały chronione prawem autorskim i własności przemysłowej, podlegające ochronie prawnej, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
 2. Natural Innovations Lab oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie materiałów przedstawianych w trakcie Szkoleń, materiałów szkoleniowych udostępnionych uczestnikom po zakończeniu szkolenia oraz pozostałych treści umieszczonych w Serwisie.
 3. Użytkownik może korzystać z wyżej wymienionych materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku. Jakiekolwiek korzystanie z tych materiałów poza ten zakres wymaga uprzedniej pisemnej zgody Natural Innovations Lab.
 4. Jakiekolwiek próby rejestrowania, kopiowanie i publikowania materiałów udostępnianych w trakcie i po zakończeniu Szkolenia, jak również innych elementów umieszczonych w Serwisie, ich zwielokrotnianie lub publiczne odtwarzanie wymaga zgody Natural Innovations Lab udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16. Zmiana Regulaminu

 1. Natural Innovations Lab sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu w Serwisie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym w Serwisie.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie pod adresem https://nil.eco/pl/regulamin-serwisu/

17. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz RODO.

Nasza strona używa ciasteczek. Korzystając ze strony nil.eco zgadzasz się na ich używanie.
Więcej informacji:  Polityka prywatności